Журам ...
УТХГН-т чонын тоог зохицуулах, зэрлэгшсэн нохой устгах журам
УТХГН-т судалгаа, шинжилгээний ажил явуулах журам
УТХГН-т амьтны сүргийн бүтцийг зохицуулах, заазлах, судалгаа шинжилгээний дээж, сорьц авах, хэмжилт хийх, нутагшуулах, халдварт өвчний голомтыг устгах зорилгоор амьтан агнах журам
УТХГН-ийн орчны бүсийн зөвлөлийг байгуулж ажиллуулах нийтлэг журам
Газар нутгийг орон нутгийн хамгаалалтад авах тухай
УТХГН дахь рашаан ашиглах журам
УТХГН дэвсгэрт газар ашиглах, зөвшөөрөл олгох түр журам
УТХГН-т аялал жуулчлал явуулах журам, УТХГН-д үзүүлэх ажил үйлчилгээний нэг удаагийн хөлс төлөх журам
УТХГН-ийн ойд ойн аж ахуйн арга хэмжээ явуулах журам