Тушаал шийдвэр

Тушаал шийдвэр ...
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2019 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрийн "Хяналтын хуудас баталж мөрдүүлэх тухай" A/210 дугаар тушаал