Олон улсын түнш байгууллагууд

WCS - Зэрлэг Амьтдыг Хамгаалах Нийгэмлэг

ТАНИЛЦУУЛГА:          
WCS нь Дэлхийн 60 гаруй оронд 500 орчим төсөл, хэрэгжүүлж буй ОУ-ын байгаль хамгаллын төрийн бус байгууллага юм. 

WCS-ийн Монгол дахь Төлөөлөгчийн Газар нь 2003 онд Улаанбаатар хотод албан ёсоор байгуулагдсан. Зүүн болон Говийн бүсэд зүйлд тулгуурласан байгаль хамгаалал ба судалгаа шинжилгээний арвин туршлагатай. Үүнд нүүдлийн амьтдын тархалт, шилжилт хөдөлгөөн, тэдгээр амьтдад тохиолдох халдварт өвчний судалгаа зэргийг шинжлэх ухаанд суурилсан арга зүй ашиглан судалсаар ирсэн.

 

Түүнчлэн тусгай хамгаалалттай газар нутаг, малчдын нөхөрлөлд тушиглэсэн байгаль хамгааллыг сум орон нутгийн удирдлага, мэргэжлийн байгуллатай хамтран дэмжих тэгээр газар нутагт хулгайн ан гархаас сэргийлэх арга хэмжээ зохион байгуулах, орон нутгийн иргэдэд хуул эрх зүйн мэдлгэг мэдээлэл олгох зэрэг чиглэлээр ажиллаж байна. 

 

Мөн сүүлийн үед уул уурхай, дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтыг нүүдлийн амьтдад ээлтэй бүтээн байгуулах, төлөвлөх тал дээр анхааран ажиллаж байна.

 

Илүү дэлгэрэнгүйг  http://mongolia.wcs.org/