Олон улсын түнш байгууллагууд

TNC - Дэ Нэйче Консерванси байгууллага

Танилцуулга:          
Дэ Нэйче Консерванси байгууллага 1951 онд анх байгуулагдсан бөгөөд 35 оронд салбартай 
Монгол дахь хөтөлбөр 2008 онд байгуулагдсан.

Дэ Нэйче Консерванси байгууллага нь манай дэлхийн амьдралын олон янз байдлын төлөөлөл болох байгаль, амьтан, ургамлын бүлгэмдэл тэдгээрийн оршин тогтноход чухал ач холбогдол бүхий эх газар болон усан орчныг хамгаалах эрхэм дээд зорилтыг тавин ажилладаг ба 60 гаруй жилийн хугацаанд шинжлэх ухааны туршлага дээр үндэслэн хөгжлийн үйл ажиллагааны нөлөөллийг бууруулахын тулд хөгжлийн төслийн зөвшөөрөл олгох явцад шинжлэх ухааны үндэслэлтэй мэдээллээр хангах, биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, нөлөөллийг бууруулах зохистой арга хэмжээнээс бүрдсэн “Хөгжлийг байгаль орчинд нөлөө багатай төлөвлөх” аргыг боловсруулан хэрэгжүүлж байна.

Илүү дэлгэрэнгүйг https://www.nature.org/ourinitiatives/regions/asiaandthepacific/mongolia/index.htm