Монгол улсын ТХГН-ийн үндэсний хөтөлбөрт II шатны үнэлгээ болон Хөтөлбөрийн шинэчлэл, үзэл баримтлалыг талуудын оролцоотойгоор Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төвд хэлэлцэж байна.

Хэлэлцүүлэгт БОНХАЖЯ-ны ТХНУГ, Дэлхийн байгаль хамгаалах сан /WWF/-гийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газар, НҮБ-ын хөгжлийн хөтөлбөр, Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээг бэхжүүлэх нь төсөл, Зэрлэг амьтан хамгаалах нийгэмлэг /WSC/-ын  Монгол дахь хөтөлбөрийн газар, ТNC-ийн  Монгол дахь хөтөлбөрийн газар, Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөнд дасан зохицох төсөл болон Байгаль орчны салбарын зөвлөхүүд оролцон хэлэлцэж байна.

Үндэсний хөтөлбөрийн шинэчлэлийн төслийг ТХНУГ-аас УИХ-ын энэ намрын чуулганд оруулахаар ажиллаж байна.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now