Мэдээ мэдээлэл

уих-ын 2016 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдрийн 13 дугаар тогтоолоор “байгаль орчны тэнцвэрт байдал, нэн ховор болон ховор амьтан, ургамал, байгалийн унаган төрхи...

Цааш унших

“увс нуурын хотгор”-ын хил дамнасан дархан газар байгуулах тухай монгол улсын засгийн газар, оху-ын засгийн газар хоорондын 2011 оны 05-р сарын 31-ний өдрийн ху...

Цааш унших

хөвсгөл нуурыг хүн ба шим мандлын нөөц газруудын дэлхийн сүлжээнд бүртгүүлэх зорилгоор урьдчилсан шатны хэлэлцүүлэг сургалтыг байгаль орчин, аялал жуулчлалын яа...

Цааш унших

хөвсгөл нуурын байгалийн цогцолборт газарт хийсэн хяналт шалгалтын дүнгээр сумдын засаг дарга нарын захирамжаар өвөлжөө, хаваржааны зориулалтаар 600 гаруй иргэд...

Цааш унших

тусгай хамгаалалттай нутгийн удирдлагын газраас боловсруулсан нэгдсэн өнгө төрх /брэндбүүк/-ийг тусгай хамгаалалттай газруудад мөрдөхөөр боллоо.

Цааш унших

тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргаадын дунд 2018 оны 03 дугаар сард долоон төрлөөр урлагийн наадам зохион байгуулж, авъяас чадвараараа тэрг...

Цааш унших

монгол улсын засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр, үндсэн чиглэл, хууль тогтоомжийн биелэлт, 2018 оны үр дүнгийн гэрээний биелэлтээр тэр...

Цааш унших

улсын тусгай хамгаалалттай газрын удирдлагын нэгдсэн цахим оффисын системд /eoffice.mpa.gov.mn/ тусгай хамгаалалттай газар нутагт хяналт шалгалтын мэдээллийг бү...

Цааш унших

тусгай хамгаалалттай газар нутгийн үндэсний хөтөлбөрийг батлуулахаар өргөн барихаар бэлтгэж байгаа энэ үед боажя-ны тусгай хамгаалалттай нутгийн удирдлагын газр...

Цааш унших

энэхүү бүртгэлийн систем нэвтэрснээр  тусгай хамгаалалттай газар нутагт нэгж талбарын ашиглагч нарын мэдээлэл нь өндөр, тусгагийн нэгдсэн тогтолцоонд шилжиж зас...

Цааш унших

байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам болон тусгай хамгаалалттай нутгийн удирлагын газраас газрын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дүгээр хэсэг, монгол улсын за...

Цааш унших

уих-ын 1998 оны 29-р тогтоолоор баталсан тусгай хамгаалалттай газар нутгийн үндэсний хөтөлбөр хэрэгжиж эхлээд 19 жил өнгөрсөн байна.

Цааш унших
Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now